Algemene voorwaarden BuitenGewone Tuinen – zakelijke klant

 

Definities

BuitenGewone Tuinen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BuitenGewone Tuinen BV, KVK 85813133, gevestigd te Aalbekerweg 4, 6336 AD Hulsberg.

Klant: degene die aan BuitenGewone Tuinen een opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten c.q. degene die met BuitenGewone Tuinen een overeenkomst sluit.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door BuitenGewone Tuinen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website en worden op eerste verzoek van de klant toegezonden.

1.2.      Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, mits schriftelijk en in een uitzonderlijke situatie. Alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden blijven in dergelijke uitzonderingssituatie onverminderd van toepassing.

1.3.      Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.      Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen om een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met de afspraken tussen partijen en het geldende recht.

 

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

2.1.      Alle offertes van BuitenGewone Tuinen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur 14 dagen.

2.2.      Klant zal alle relevante informatie ter uitbrenging van offerte en/ of het sluiten van de overeenkomst verstrekken. Klant zal BuitenGewone Tuinen verder alle informatie verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.

2.3.      De overeenkomst met de klant komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van accordering van de offerte door de klant, respectievelijk de dag waarop BuitenGewone Tuinen een door klant geplaatste opdracht feitelijk heeft uitgevoerd.

2.4.      Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van BuitenGewone Tuinen of voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden binden BuitenGewone Tuinen niet, tenzij deze door BuitenGewone Tuinen schriftelijk worden bevestigd.

2.5.      Bij annulering van de opdracht worden de navolgende kosten in rekening gebracht:

De klant is verplicht bij het annuleren van de overeenkomst de reeds aangeschafte materialen en gemaakte kosten te vergoeden. Bovendien is de klant verplicht BuitenGewone Tuinen schadeloos te stellen voor:

– 35% van de overeengekomen prijs bij annulering 1 maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden

– 40% van de overeengekomen prijs bij annulering tussen 1 maand en 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden

– 50% van de overeengekomen prijs bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden

Daarnaast dient de klant BuitenGewone Tuinen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht, onverminderd het recht van BuitenGewone Tuinen op volledige schadevergoeding.

Artikel 3 – Prijs

3.1.      Alle prijzen zijn exclusief BTW, en excl. reis- en transportkosten, tenzij in de overeenkomst of de offerte anders is vermeld. De reistijd en reiskosten worden separaat op de factuur vermeld.

3.2.      BuitenGewone Tuinen behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven, tenzij een vaste prijs/aanneemsom is overeengekomen.

3.3.      BuitenGewone Tuinen stelt de klant tijdig schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt van het in artikel 3.2. genoemde recht prijswijzigingen door te voeren. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een prijswijziging welke leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan 10%.

3.4.      Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (btw) wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden in overeenstemming met de wijzigingen.

3.5.      Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is BuitenGewone Tuinen niet verplicht de dienst en/of het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3.6.      BuitenGewone Tuinen is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te verhogen met de wettelijke indexering.

 

Artikel 4 – Betalingen

4.1.      Alle betalingen dienen, tenzij anders wordt overeengekomen, plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van BuitenGewone Tuinen of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

4.2.      Indien klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de zakelijke klant zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. BuitenGewone Tuinen is alsdan gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval klant naast het verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering.

4.3.      De door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.4.      BuitenGewone Tuinen behoudt zich het recht voor om een voorschot in rekening te brengen.

4.5.      Indien en voor zover de klant met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al wat BuitenGewone Tuinen van de klant te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

4.6.      De klant is gehouden op eerste vordering van BuitenGewone Tuinen zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al wat de klant uit enige overeenkomst of anderszins aan BuitenGewone Tuinen verschuldigd mocht zijn.

4.7.      Indien na dit verzoek zekerheidsstelling uitblijft, heeft BuitenGewone Tuinen, totdat de zekerheid wordt gesteld, het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment van zekerheidsstelling.

4.8.      BuitenGewone Tuinen is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de klant op BuitenGewone Tuinen te verrekenen met alle vorderingen op de klant van BuitenGewone Tuinen.

4.9.      Aan werknemers van BuitenGewone Tuinen, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

4.10.    BuitenGewone Tuinen heeft het recht om bij niet tijdige betaling de werkzaamheden onmiddellijk op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De klant zal voorafgaand aan de opschorting hiervan op de hoogte worden gesteld. De klant wordt alsdan ook op de hoogte gesteld van de tekortkoming welke ten grondslag ligt aan de opschorting.

 

Artikel 5 – Meerwerk

5.1.      Indien BuitenGewone Tuinen op verzoek of met instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst c.q. offerte vallen, waaronder, doch niet uitsluitend: onvoorziene bodemwerkzaamheden, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant aan BuitenGewone Tuinen worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BuitenGewone Tuinen. BuitenGewone Tuinen is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst c.q. offerte wordt gesloten. Klant aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en BuitenGewone Tuinen, kunnen worden beïnvloed.

5.2.      Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal BuitenGewone Tuinen de klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de klant

6.1.      De klant zal BuitenGewone Tuinen steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen.

6.2.      De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht en voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar. BuitenGewone Tuinen wordt voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd over mogelijke belemmeringen en obstakels.

6.3.      Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen dient de klant voor uitvoering van de werkzaamheden in elk geval, voor eigen rekening en risico, te zorgen voor:

– Tijdige en volledige informatie over aanvangsdatum werkzaamheden

– Tijdige en volledige informatie over het ondergrondse kabel- en leidingwerk. Eventuele schade ontstaan aan kabels en leidingen waarover BuitenGewone Tuinen niet of niet volledig is geïnformeerd zijn voor rekening van de klant.

– Het verwijderen van obstakels, zoals hekwerken, relingen, waterpartijen en/of (andere) bouwwerken, tenzij met BuitenGewone Tuinen anders overeengekomen.

6.4.      De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van BuitenGewone Tuinen behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. De klant dient er voor zorg te dragen dat BuitenGewone Tuinen de overeengekomen werkzaamheden ononderbroken kan uitvoeren.

6.5.      Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van BuitenGewone Tuinen staan of indien klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BuitenGewone Tuinen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. De klant vrijwaart BuitenGewone Tuinen voor eventuele aanspraken van derden terzake het in dit artikel bepaalde.

6.6.      De klant is verplicht om BuitenGewone Tuinen te informeren over het verloop van een vergunningstraject. Indien de vergunning niet conform planning wordt verstrekt en/of indien de vergunning wordt geweigerd, dan dient de klant BuitenGewone Tuinen hiervan direct op de hoogte te stellen. De vertraging ten gevolge van het vergunningstraject komt voor rekening en risico van de klant. Indien BuitenGewone Tuinen door de vertraging schade leidt, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend door het verschuiven van de planning, dan komen deze kosten voor rekening van de klant.

 

Artikel 7 – Verplichtingen BuitenGewone Tuinen

7.1.      Op BuitenGewone Tuinen rust de plicht om haar werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. BuitenGewone Tuinen voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. BuitenGewone Tuinen heeft het recht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden door derden te laten bijstaan, dan wel het recht de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de klant, door derden te laten uitvoeren.

7.2.      Het bepaalde tijdstip waarop en de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen aan te vangen c.q. moeten worden uitgevoerd, wordt door BuitenGewone Tuinen naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding van de overeengekomen termijn leidt niet tot aansprakelijkheid van BuitenGewone Tuinen voor directe of indirecte gevolgen van de niet tijdige prestatie.

7.3.      BuitenGewone Tuinen is na overschrijding van een overeengekomen termijn alleen dan in verzuim indien hij van de klant een schriftelijke in gebreke stelling heeft ontvangen, waarin hem nog een redelijke termijn wordt gegeven om tot uitvoering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8 – Levering materialen

8.1.      Indien en voor zover de levering van materialen geen onderdeel uitmaakt van de opdracht tot uitvoeren van werkzaamheden, geschiedt de levering af magazijn van BuitenGewone Tuinen. Onder materialen wordt verstaan plantmateriaal, zand, grond, teelaarde, compost en dode materialen zoals bestrating, bouwmaterialen en overige producten en materialen.

8.2.      Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige aflevering van door BuitenGewone Tuinen bij haar leveranciers bestelde zaken. Bij overschrijding van een termijn dient de klant BuitenGewone Tuinen daarom schriftelijk in gebreke te stellen. BuitenGewone Tuinen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

8.3.      Indien de klant de zaken niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft BuitenGewone Tuinen het recht de zaken, voor rekening en risico van de klant tijdelijk op te slaan op een door BuitenGewone Tuinen vast te stellen plaats. BuitenGewone Tuinen heeft dan recht op vergoeding van alle ter zake gemaakte kosten.

8.4.      Indien de zaken één week na de aanbieding ter levering niet door de klant in ontvangst zijn genomen, is BuitenGewone Tuinen gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen. BuitenGewone Tuinen heeft dan recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.5.      Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de klant vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering volgens de overeenkomst dient plaats te vinden.

8.6.      Leveranties als onderdeel van de overeenkomst worden geacht in de overeengekomen prijs te zijn inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1.      Alle door BuitenGewone Tuinen geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van BuitenGewone Tuinen totdat de klant alle verplichtingen uit alle met BuitenGewone Tuinen gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2.      Indien BuitenGewone Tuinen vorderingen op de klant bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de klant ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de klant eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

9.3.      Indien het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud vervalt ten gevolge van natrekking of zaaksvorming verstrekt de klant een bezitloos(stil) pandrecht op de natrekkende/ gevormde zaak aan BuitenGewone Tuinen ter zake van al hetgeen de klant aan BuitenGewone Tuinen is verschuldigd.

9.4.      Indien BuitenGewone Tuinen genoodzaakt is om een beroep te doen op dit artikel, dan is BuitenGewone Tuinen gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Klant dient hiertoe BuitenGewone Tuinen alle medewerking te verlenen en is gehouden de daarmee gepaard gaande integrale kosten aan BuitenGewone Tuinen te voldoen.

9.5.      Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de klant deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen en dient de klant het geleverde als een goede huisvader en als kenbaar eigendom van BuitenGewone Tuinen voor deze te houden. De klant zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd.

 

Artikel 10 Garantie en reclame

10.1.    BuitenGewone Tuinen voert de werkzaamheden uit conform de binnen de branche geldende normen en staat bij het verrichten van de werkzaamheden in voor de kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. BuitenGewone Tuinen ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van door hem te leveren aarde, compost, zand e.d..

10.2.    Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert BuitenGewone Tuinen zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken/voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op gelijke wijze tussen partijen.  BuitenGewone Tuinen informeert de klant hierover. De kosten van transport, het opsporen en/of herstellen van gebreken alsmede arbeidskosten die niet door de fabrieksgarantie worden gedekt, zullen aan de klant tegen de geldende uurtarieven in rekening worden gebracht.

10.3.    BuitenGewone Tuinen staat niet in voor gebreken, waaronder doch niet uitsluitend uitval van planten/bomen, die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend herplaatsen van de plant/boom). Evenmin staat BuitenGewone Tuinen in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

10.4.    Klachten met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden c.q. de geleverde materialen dienen uiterlijk 7 dagen na voltooiing van de werkzaamheden c.q. de aflevering aan BuitenGewone Tuinen kenbaar te worden gemaakt. Gebreken, waarvan de klant aantoont dat hij deze redelijkerwijs niet binnen 7 dagen na voltooiing van de werkzaamheden c.q. de levering kon ontdekken, dienen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek aan BuitenGewone Tuinen kenbaar te worden gemaakt, met een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klacht en met overlegging van de originele factuur.

10.5.    Indien niet binnen voormelde termijnen wordt gereclameerd wordt de klant geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd of worden de werkzaamheden geacht naar behoren te zijn uitgevoerd, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

10.6.    Indien de reclame betrekking heeft op geleverde materialen dienen deze voor inspectie beschikbaar te zijn.

10.7.    Bij een gegronde klacht zorgt BuitenGewone Tuinen – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel. De klant mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van BuitenGewone Tuinen. In dit laatste geval mag de klant de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

10.8.    Indien BuitenGewone Tuinen niet in de gelegenheid wordt gesteld gebreken te herstellen doch de klant een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de klant. Indien vast komt te staan dat de klacht van de klant ongegrond is, is de klant gehouden de door BuitenGewone Tuinen gemaakte kosten, zoals de onderzoekskosten, te vergoeden.

10.9.    Vanwege de seizoensgebondenheid en de omloopsnelheid van/de snelheid waarmee het assortiment wijzigt, kan BuitenGewone Tuinen niet garanderen dat nabestelling van zaken mogelijk is of nabestelde zaken qua kleur, uitvoering e.d. identiek zijn aan de voorgaande levering(en).

10.10.   Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen (na levering) van geleverde en door haar verwerkte levende materialen wordt door BuitenGewone Tuinen, mits de verzorging aan haar is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.

10.11.   In gevallen van uitzonderlijke weers en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die betreffende levende materialen worden vergoed door BuitenGewone Tuinen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1.    Voor alle directe schade van de klant, veroorzaakt door een aan BuitenGewone Tuinen of de door haar ingeschakelde derde(n) toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van BuitenGewone Tuinen beperkt tot het door haar in rekening gebrachte bedrag, althans zeker beperkt zijn tot die schade waartegen BuitenGewone Tuinen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, waarbij er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van BuitenGewone Tuinen jegens klant beperkt tot € 5.000,00.

11.2.    Aansprakelijkheid van BuitenGewone Tuinen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant BuitenGewone Tuinen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BuitenGewone Tuinen ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten.

11.3.    De klant vrijwaart BuitenGewone Tuinen voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens BuitenGewone Tuinen direct of indirect. BuitenGewone Tuinen vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van BuitenGewone Tuinen zelf of de door haar ingeschakelde derde(n).

11.4.    De aansprakelijkheid van BuitenGewone Tuinen voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

11.5.    BuitenGewone Tuinen is niet aansprakelijk voor de vergunningsaanvraag van de klant en/of het weigeren/ te laat verstrekken van een vergunning van de klant. Het vergunningstraject komt voor rekening en risico van de klant. De klant is derhalve ook aansprakelijk voor eventuele schade van BuitenGewone Tuinen ten gevolge van vertraging van de opdracht c.q. de werkzaamheden door toedoen van het vergunningstraject.

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1.    Indien en voor zover BuitenGewone Tuinen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

12.2.    Onder een oorzaak welke BuitenGewone Tuinen niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke (dier)ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie BuitenGewone Tuinen diensten of zaken betrekt.

12.3.    Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet, doet BuitenGewone Tuinen zo spoedig mogelijk hiervan mededeling aan de klant. Indien de periode van overmacht langer voortduurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van kosten en/of schade aan de andere partij, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

12.4.    Indien BuitenGewone Tuinen bij het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BuitenGewone Tuinen gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 – Privacy

13.1.    BuitenGewone Tuinen verwerkt de persoonsgegevens van de klant uitsluitend om haar diensten te kunnen verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling en de persoonsgegevens worden (m.u.v. aan de leverancier) niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend, tenzij op schriftelijk verzoek van de klant. BuitenGewone Tuinen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De gegevens van de klant wordt enkel aan een derde verstrekt als er producten en goederen door een leverancier geleverd worden. Het gaat in deze situatie om het verstrekken van de adresgegevens, welke gegevens noodzakelijk zijn om de goederen bij de klant te laten afleveren en aldus ook noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening.

13.2.    BuitenGewone Tuinen verplicht zich jegens de klant om strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de klant

13.3.    De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van de persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming indienen. Op eerste verzoek ontvangt de klant de contactgegevens. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van de persoonsgegevens kan de klant contact opnemen met de mevrouw Heuts via info@buijtels.com.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

14.1.    BuitenGewone Tuinen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot voortbrengselen van de geest. De klant zal geen enkel recht geldend kunnen doen maken op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model-, of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom dat toekomt aan BuitenGewone Tuinen.

14.2.    De door de klant ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, documentatie en dergelijke, worden door BuitenGewone Tuinen niet teruggegeven of bewaard, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen. De door de klant ter beschikking gestelde gegevens, tekening dienen als uitgangspunt(en) voor de aangenomen opdracht. Fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden van de door BuitenGewone Tuinen uitgevoerde werkzaamheden als gevolg van deze verstrekte gegevens zijn voor rekening van de klant.

14.3.    De klant vrijwaart BuitenGewone Tuinen tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de klant ter beschikking gestelde gegevens, tekeningen, afbeeldingen etc. welke tegen BuitenGewone Tuinen ingesteld worden.

 

Artikel 15– Mileuaspecten en afvoering van de grond en/of afval

15.1.    BuitenGewone Tuinen zal ervoor zorgdragen dat het afval, de grond en/of de reststoffen die worden afgevoerd in het kader van zijn werkzaamheden op een milieu hygiënische en conform wetgeving worden verwijderd en verwerkt. De kosten die voortvloeien uit deze verwijderen komen voor rekening van de klant. Ook de kosten voor een container komen voor rekening van de klant. BuitenGewone Tuinen is gerechtigd om de kosten zoals opgesomd in dit artikel door te belasten.

15.2.    In de offerte zal, voor zover mogelijk, een indicatie van de in artikel 15.1. genoemde kosten worden gegeven. Hier kan de klant geen rechten aan verbinden. Indien tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat de kosten voor de afvoer en verwerking van de grond, het afval en/of de reststoffen meer bedragen, dan zullen deze kosten conform artikel 5 (Meerwerk) in rekening worden gebracht.

 

Artikel 16 – Beëindiging overeenkomst

16.1.    Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

16.2.    Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met in acht name van een opzegtermijn van 3 maanden. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

16.3.    Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging in beginsel niet mogelijk.

16.4.    BuitenGewone Tuinen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de klant al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. BuitenGewone Tuinen zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

17.1.     Op alle overeenkomsten met BuitenGewone Tuinen is het Nederlands recht van toepassing.

17.2.     De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen partijen ontstaan uit hoofde van de overeenkomst.